Мр Неџад Хаџиефендић, дипл. инж. ел.

Неџад Хаџиефендић је рођен у Прокупљу, 09.04.1971. год. Електротехнички факултет у Београду уписао је 1992. године. Завршио је Енергетски одсек – смер Енергетски претварачи и погони. Дипломирао је и магистрирао на Електротехничком факултету у Београду (1997, односно 2001. год.). Магистарски рад под насловом „Заштита од штетних ефеката редног електричног лука у нисконапонским електричним инсталацијама“ припада области заштите од пожара. Од 1998. год. запослен је на Електротехничком факултету у Београду, где као лабораторијски инжењер држи лабораторијске вежбе из предмета Електротермија и Испитивање електричних машина. Октобра 2004. год. унапређен је у истраживачко звање - истраживач сарадник. Положио је стручне испите за обављање послова заштите од пожара, безбедности и здравља на раду, као и за послове испитивања услова радне околине. Од 2006. год. на Електротехничком факултету је задужен за послове заштите од пожара и послове безбедности и здравља на раду. Руководио је израдом већег броја Актова о процени ризика које је Електротехнички факултет израдио за друга правна лица.

Пружио је значајну помоћ проф. др Миомиру Костићу приликом формирања две нове лабораторије: Лабораторије за испитивање нисконапонских електричних и громобранских заштитних инсталација и Лабораторије за испитивање услова радне околине.

Стални је учесник пројеката Министарства науке и заштите животне средине. Коаутор је пет радова на домаћим конференцијама, као и два рада на међународним конференцијама. Објавио је два стручна рада из области заштите од пожара у домаћим часописима и један стручни рад из области заштите од пожара у еминентном иностраном часопису “ETEP”.
Учесник је међународног трогодишњег пројекта (2010-2012) South – East European TSO Challenges (SEETSOC) FP7-ENERGY-2008-TREN-1.
Учествовао је у изради десетак студија и пројеката који су рађени за потребе Електродистрибуције Београд и Скупштине града Београда.