Проф. др Миомир Костић


Миомир Боре Костић рођен је 16.11.1956. године у Врању. На Електротехнички факултет у Београду (Енергетски одсек) уписао се 1975. године, где је, као студент генерације, дипломирао 1980. године (са просечном оценом 9.50). Постдипломске студије је завршио на Електротехничком факултету у Београду 1982. године, одбраном магистарског рада под насловом: ”Један приступ одређивању отпора распростирања једне класе сложених симетричних уземљивача”. Докторирао је 1988. године, такође на Електротехничком факултету у Београду, одбранивши дисертацију под насловом: ”Једна нова метода за одређивање електричних карактеристика уземљивача и њена примена на темељне уземљиваче”.

По окончању редовних студија (1980. године) запослио се на Електротехничком факултету у Београду као асистент приправник. Две године касније изабран је у звање асистента. У периоду до избора у звање доцента (1989. године), учествовао је у извођењу вежби на табли и у лабораторији из предмета Електричне инсталације ниског напона, Електрично осветљење и Електротермичка постројења. У том периоду је осмислио и савремен курс из области Електричног осветљења, који предаје последњих двадесет пет година. До 2005. године предавао је предмет Електричне инсталације ниског напона, из кога су се, после реформе наставе на Електротехничком факултету, развила два предмета: Електроенергетске инсталације ниског напона и Електричне инсталације 2 (проф. Костић предаје оба предмета). На мастер студијама предаје предмет Енергетски ефикасни системи осветљења, а на докторским предмете Специјална поглавља из електричног осветљења и Позитивни ефекти употребе бентонита у системима уземљења.

У првој половини 1991. године, као стипендиста British Council-a, пет месеци је боравио на Wales University у Кардифу. У периоду 1991-1994. године проф. Костић је обављао функцију продекана за финансије Електротехничког факултета у Београду. У звање ванредног професора изабран је 1994. године. Уз помоћ сарадника формирао је две нове лабораторије: Лабораторију за испитивање нисконапонских електричних инсталација и громобранских заштитних инсталација и Лабораторију за испитивање услова радне околине.
Три пута (1995, 1997. и 1998. године) боравио је на Атинском техничком универзитету, где је учествовао на пројектима из области осветљења, које су заједнички реализовали Атински технички универзитет и Електротехнички факултет у Београду. Решењем републичког министра грађевина, у периоду 1998-2000. год. био је члан ”Републичке комисије за утврђивање испуњености услова за израду техничке документације и грађење објеката”, у оквиру које је био одговоран за комплетну област електричних инсталација. Од априла до краја 2004. године обављао је функцију председника исте Комисије. Имао је водећу улогу и у Градској комисији за спољно декоративно осветљење (1997-99). У истом периоду је био и члан Стручног савета за пројекат железничке станице Београд Центар, која је тада представљала највећу инвестицију у земљи (био је одговоран за област електроенергетских инсталација и осветљења). За редовног професора Електротехничког факултета у Београду изабран је 1999. године.

Рецензент је међународних часописа IEE Proceedings, Building and environment, Energy и Lighting research and technology, као и домаћег часописа Електропривреда. Као представник Србије учествовао је у реализацији два међународна пројекта које је финансирала Европска унија: 1) Energy Efficient Electric Lighting for Buildings, 2) The Physics of Lightning Flash and its Effects (био је члан Management Committee-ja овог пројекта). Коаутор је једне монографије и једне збирке задатака, и аутор једне монографије и четири књиге. Био је ментор на изради великог броја дипломских радова, семинарских радова студената постдипломских и мастер студија, магистарских теза и доктората. Аутор је или коаутор 47 научних радова: 17 у водећим иностраним часописима са рецензијом, 1 у румунском часопису, 6 у домаћим часописима, 14 на међународним конференцијама и 9 на домаћим конференцијама. Био је Одговорни пројектант на изради већег броја пројеката из области електричних инсталација, трансформаторских станица и осветљења. Такође, био је руководилац тимова стручне контроле пројеката капиталних трансформаторских станица и далековода у Србији. Извршио је техничку контролу неколико стотина пројеката електроенергетских инсталација и осветљења (Железара Смедерево, Азотара Панчево, Београдска арена, жел. станица Београд Центар,...). Урадио је 16 студија, углавном из области јавног осветљења (наручиоци: Philips Lighting, ЕДБ, ЕПС, Градска управа града Београда и ЈП за изградњу Обреновца). Био је координатор демонстрационог пројекта ”Improved photometric performance and energy savings in street lighting by application of luminaires with advanced optics and sealsafe degree of protection, high pressure sodium lamps of MASTER type and step dimming ballasts” (No 401-00-36/2004-01), који су заједнички финансирали SEEA и ЕДБ (реализован током 2005. и 2006. године). Координатор је партнера из Србије (Електротехничког факултета Универзитета у Београду и Ј.П. Електромрежа Србије) на трогодишњем EU пројекту SEETSOC (FP7-ENERGY-2008-TREN-1), 2010-2012. Аутор је или коаутор 4 софтвера за пројектовање унутрашњег и спољног осветљења. Одржао је 2 семинара у иностранству и 3 семинара у земљи. Од 2001. године председник је Југословенског комитета за осветљење, који је 25.01.2007. године променио назив у Српски комитет за осветљење. Од септембра 2010. године члан је Матичног научног одбора за енергетику, рударство и енергетску ефикасност при Министарству за науку и технолошки развој РС. Потпредседник је Комисије за јавно (функционално и декоративно) осветљење града Београда (од фебруара 2010. године). Председава стручним расправама Комисије.